Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019

Ung thư

Trước hết chúng ta phải mở ra một khái niệm mới về cơ thể. Chúng ta, mỗi người, có một tâm hồn riêng của...

ĐẠO LÀM CON

Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau

Mười năm ánh hào quang Quảng Đức

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình
Hai mươi tuổi lẽ, vào rừng sâu tĩnh tọa
Ba năm ròng rã
suối nỡ Hoa Đàm
Miền đất Ninh Hòa
Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

Bài hát: XIN CÁM ƠN CUỘC ĐỜI

Xin cám ơn cuộc đời
Cho chúng con có đạo
Có Đức Phật Từ Bi
Soi đường và dẫn lối

THỎ VÀ RÙA

BÀI VÈ TIẾNG VỖ TAY

CA DAO MỚI (ST: Đạo tràng Phật Nghiêm)

Nếu xem rác, là bạn ta
Thì ta không đẩy rác xa con người
Mà phân loại rác bạn ơi
Giữ cho khô sạch để rồi chuyển đi.

THE CENTURY OF SPIRITUALITY

We are nearly at the end of the 20th century and are entering the 21st century and some sociologists have predicted that the 21st century will be the century of Spirituality. The statement had surprised the world. However, sociologists made this bold prediction based on many facts and evidences.

Ngồi Thiền

THE ONLY TRUTH

Everyone is trying to live right.Really! It is true. If we did not try to live right, and always made mistakes and committed sins, bad consequences would have happened. When we made mistakes, others would look down on us, or even worse, we might have been punished by law, leading us to a miserable live. And speaking of religious beliefs, the law of Cause and Effect will always govern and direct our lives. The retribution will come to us in many afterlives “As ye sow, so shall ye reap”.

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần