Kệ phóng sinh

686

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Theo từ bi Phật dạy

Vì thương tưởng chúng sinh

Trong tăm tối vô minh

Đọa vào thân cầm thú

Nên chúng con công đức

Làm hạnh phóng sinh này

Gỡ thân phận tù đày

Cứu nguy cơ bị giết

Cho các loài thú vật

Đang hiện diện nơi đây

Chờ chú nguyện đủ đầy

Rồi thoát thân khổ ách

Cúi xin Mười Phương Phật

Chư Bồ Tát Thánh Hiền

Phóng ánh sáng bảo liên

Độ chúng sinh an lạc

Chúng sinh quy y Phật

Chờ duyên phúc tái lai

Tỉnh giấc mộng đêm dài

Một lòng theo Phật Pháp

 

 

Nguyện chúng sinh hiểu rõ

Được lầm lỗi của mình

Nên tinh tấn tu hành

Không đọa thêm lần nữa

Nguyện chúng sinh dũng mãnh

Theo Phật đến vô cùng

Vượt khăn khó nghìn trùng

Đạo tâm không thay đổi

Nguyện chúng sinh giác ngộ

Giải thoát khỏi luân hồi

Tứ quả thánh lên ngôi

Tâm Từ bi Trí tuệ

Phóng sinh này có phúc

Con xin hồi hướng cho

Cha mẹ được ấm no

Ông bà được an lạc

Phóng sinh này có phúc

Xin hồi hướng quyến thân

Bệnh tật được tiêu tan

Ách nạn được qua khỏi

Phóng sinh này có phúc

Con xin được cúng dường

Chúng sinh khắp mười phương

Đều viên thành Phật Đạo.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 lần)