Nghi thức cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ

1388

(Lập bàn thờ Phật ở khu vực làm lễ, Tăng chúng đứng hai hàng. Chủ lễ quỳ ở giữa. Thức ăn bày đầy bàn to, đặt ở sau bàn thờ Phật)

                                              NGUYỆN HƯƠNG

                                    Nguyện đem lòng thành kính

                                    Gửi theo đám mây hương

                                    Phảng phất khắp mười phương

                                    Dâng lên ngôi Tam Bảo

                                    Nay vì tâm hiếu đạo

                                    Kính viếng các anh hùng

                                    Của Tổ quốc non sông

                                    Từng xả thân cứu nước

                                    Xin Chư Phật ban phước

                                    Soi sáng khắp trời mây

                                    Để liệt sĩ nơi đây

                                    Được an vui siêu thoát. O

                                    (xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

 

                                            KỲ NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chư tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử thành tâm thiết lập Đàn tràng trước cúng dường Tam Bảo, sau kỳ siêu chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nguyện cầu đất nước Việt Nam mãi mãi thanh bình thịnh trị.

Nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, vì nước quên mình, về đây, cùng nhau thọ thực, cùng lắng nghe kinh, phát tâm quy y Tam Bảo và được vãng sanh về cõi an lành. Đồng nguyện tất cả hương linh trong Mười Phương Phát Giới cùng phát tâm tu hành. Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (1 lạy) O

                                                    DÂNG HƯƠNG

                                Giới hương, định hương, dữ huệ hương

                                Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

                                Quang minh vân đài biến Pháp giới

                                Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. O

                                Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần) O O

 

                                  KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT

                                    Kính lạy Đấng Vô thượng

                                    Người là cành Hoa Sen

                                    Nơi biển đời nhân thế

                                    Người là nguồn thương yêu

                                    Bao dung khắp muôn loài

                                    Là mặt trời ban mai

                                    Đem ánh sáng cho đời

                                    Dựng lại niềm tin sâu

                                    Nơi tăm tối u sầu. O

                                    Quỳ lạy bậc chánh giác

                                    Thầy của khắp trời người

                                    Lòng từ bi bao la

                                    Cha lành chung bốn loài.

                                    Người là một đại dương

                                    Mà con như giọt nước

                                    Người là ngọn cao sơn

                                    Mà con như hạt bụi. O

                                    Con xin đảnh lễ Người

                                    Với trọn lòng thiết tha

                                    Quy Y và tôn kính

                                    Xin đem trọn cuộc đời

                                    Đi theo bước chân người

                                    Xa lìa bờ vô minh

                                    Tìm về nơi giác ngộ.

                                    Xin theo trái tim người

                                    Để trải lòng thương yêu

                                    Bao dung khắp muôn loài. O

                                    Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần). O O

 

                                                    LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chư Phật. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chánh Pháp. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lạy) O

 

                                                    KHAI KINH

 3 chuông – 7 mõ (1 – 2 – 3 – 4 – (5-6) – 7)

1 chuông – 1 mõ

1 chuông – 1 mõ

1 chuông – 5 mõ (1 – 2 – (3-4) – 5)

 

                                    Pháp vi diệu rất sâu vô lượng.

                                    Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

                                    Con nay nghe được xin trì tụng

                                    Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. O

                                    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần). O O

 

                                            THỈNH LIỆT SĨ

                                    Kính thỉnh các hương linh

                                    Những anh hung liệt sĩ

                                    Nơi biển trời hùng vĩ

                                    Hãy cùng đến đạo tràng

                                    Lễ kính Phật mười phương

                                    Nghe lời kinh mầu nhiệm. O

                                    Xin nhận lòng thương kính

                                    Của tất cả nhân dân

                                    Ai cũng phải biết ơn

                                    Máu xương người nằm xuống

                                    Những người sống cao thượng

                                    Và đã chết vinh quang

                                    Cho đất nước huy hoàng

                                    Trong hòa bình thống nhất. O

                                    Xin thọ phần vật thực

                                    Thấm đậm tấm chân tình

                                    Rất thơm ngọt tươi xinh

                                    Biển tràn cả trời đất

                                    Xin oai thần Chư Phật

                                    Khiến cho thức ăn này

                                    Thành thần dược diệu kỳ

                                    Giúp thân tâm vui khỏe

                                    Các anh hùng vui vẻ

                                    Lòng thư thái hân hoan

                                    Bệnh tật được tiêu tan

                                    Dung nhan thêm xinh đẹp. O

                                    Nương về nơi Phật Pháp

                                    Là chân lý nhiệm mầu

                                    Soi sáng cả tinh cầu

                                    Cứu chúng sinh thoát khổ

                                    Phật, bậc thầy tế độ

                                    Vượt ba cõi nghìn đời

                                    Tình thương trải muôn nơi

                                    Trí tuệ trùm vũ trụ

                                    Biết bao nhiêu cho đủ

                                    Lòng tôn kính thiết tha

                                    Để dâng đến Phật Đà. O

                                    Nguyện theo Người mãi mãi

                                    Hỡi những người vĩ đại

                                    Lòng yêu nước vô cùng

                                    Cũng yêu đạo mênh mông

                                    Tâm hồn bay phơi phới

                                    Nay xin về dự hội

                                    Lễ kính Phật cầu siêu

                                    Cầu Phật lực cao siêu

                                    Sáng soi miền đất nước

                                    Mọi người đều được hưởng

                                    Sự mầu nhiệm vô lường

                                    Trời đất hóa thanh lương

                                    Thành đạo tràng tu tập. 

Nam Mô Vô Lượng Phật, Vô Lượng Pháp, Vô Lượng Hiền Thánh Tăng (3 lần) O

 

                                                SÁM TỪ BI

                                    Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

                                    Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

                                    Đời là bể khổ mênh mông

                                    Khéo nương Phật Pháp

                                    Thoát vòng trầm luân

                               Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) O

                                    Kính lạy Mười Phương Phật

                                    Kính lạy Mười Phương Pháp

                                    Kính lạy Mười Phương Tăng

                                    Nếu trước khi vô minh

                                    Con đã phạm lỗi lầm

                                    Nay sám hối ăn năn

                                    Nguyện ngăn chừa mãi mãi

                                    Nếu trước kia sân hận

                                    Con đã thù ghét người

                                    Gây máu đổ đầu rơi

                                    Hay nhà tan cửa nát

                                    Có khi bằng lời nói

                                    Con đã xúc phạm người

                                    Ý khinh bỉ chê cười

                                    Khiến cho người đau khổ

                                    Có khi trong cơn giận

                                    Con đã đánh đập người

                                    Lòng lửa cháy bời bời

                                    Mặt dạ xoa hung dữ

                                    Nay quay về nẻo Chánh

                                    Hiểu lầm lỗi ngày xưa

                                    Lòng ray rứt vô bờ

                                    Xin cúi đầu sám hối

                             Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) ¡

                                    Nếu trước kia tham lam

                                    Con đã cướp đoạt người

                                    Hay ích kỷ cả đời

                                    Gây nên nhiều thiệt hại

                                    Có khi vì tham muốn

                                    Con đã giữ thật nhiều

                                    Nhưng dùng chẳng bao nhiêu

                                    Trong khi bao người thiếu

                                    Có khi vì hưởng thụ

                                    Con phung phí riêng mình

                                    Chẳng nghĩ đến chung quanh

                                    Rất nhiều người thiếu thốn

                                    Biết đâu trong quá khứ

                                    Con đã lừa gạt người

                                    Người đau khổ cả đời

                                    Tội lỗi càng chồng chất

                                    Nay quay về nẻo Chánh

                                    Hiểu lầm lỗi ngày xưa

                                    Lòng ray rứt vô bờ

                                    Xin cúi đầu sám hối

                             Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) ¡

                                    Nếu trước khi khờ dại

                                    Chẳng biết điều đúng sai

                                    Mãi lo lắng sinh nhai

                                    Tâm mịt mờ loạn động

                                    Không hướng đi cao thượng

                                    Nghĩ những việc thấp hèn

                                    Đời lăn lộn bon chen

                                    Tầm thường và vô nghĩa

                                    Không tin vào Nghiệp báo

                                    Chẳng biết có luân hồi

                                    Gây tội mãi không thôi

                                    Đi dần vào tăm tối

                                    Chẳng kính tin Tam Bảo

                                    Những bậc Thánh phi thường

                                    Nên sống rất tầm thường

                                    Kiếm tìm điều hư ảo

                                    Hiểu lầm lỗi ngày xưa

                                    Lòng ray rứt vô bờ

                                    Xin cúi đầu sám hối

                               Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) ¡

                                    Nếu trước kia kiêu ngạo

                                    Chẳng biết tôn trọng người

                                    Miệng chỉ thích chê cười

                                    Để cho mình là giỏi

                                    Kiêu căng nhìn tất cả

                                    Cố tìm bới lỗi lầm

                                    Lời nói như dao đâm

                                    Khinh thị người thái quá

                                    Thành công được chút ít

                                    Tưởng mình tài lắm rồi

                                    Nuôi lớn mãi cái Tôi

                                    Trong kiêu căng tự đắc

                                    Khi lòng đầy tự mãn

                                    Dễ nóng nảy hung hăng

                                    Tâm dục vọng trào dâng

                                    Khó mà kiềm chế được

                                    Nay tìm về Chánh Đạo

                                    Hiểu nhân quả nghiệp duyên

                                    Lòng ray rứt triền miên

                                    Xin cúi đầu sám hối

                               Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) ¡

                                    Kính lạy Mười Phương Phật

                                    Nhiều kiếp phạm sai lầm

                                    Con sám hối ăn năn

                                    Rất chân thành tha thiết

                                    Nguyện theo lời Phật dạy

                                    Yêu thương khắp muôn loài

                                    Như biển lớn sông dài

                                    Bao la và vô tận

                                    Nguyện tình thương bát ngát

                                    Như tâm Phật từ bi

                                    Trên mọi nẻo đường đi

                                    Trong mênh mông Pháp Giới

                                    Xin vượt qua thù hận

                                    Để mãi mãi về sau

                                    Oan trái chẳng theo nhau

                                    Lòng an vui thanh thản

                                    Xin mở lòng rộng lớn

                                    Như trời đất thênh thang

                                    Soi sáng cả mười phương

                                    Với tình thương đầm ấm

                                Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) ¡

                                    Xin tâm con yêu mến

                                    Cả những người chẳng quen

                                    Trên đường đời nhiều phen

                                    Gặp nhau mà không biết

                                    Xin tâm con thương hết

                                    Cả những người ghét con

                                    Thậm chí đã đưa con

                                    Vào khốn cùng đau khổ

                                    Xin thương người già yếu

                                    Kiếp sống đã đi qua

                                    Lắm vinh nhục phong ba

                                    Tuổi trời không xa nữa

                                    Xin thương những em bé

                                    Từng đôi mắt ngây thơ

                                    Những vui khổ đang chờ

                                    Kiếp người không biết trước

                                    Nguyện lòng đầy thương cảm

                                    Những thân phận tật nguyền

                                    Làm người ít phúc duyên

                                    Thiệt thòi và bất hạnh

                               Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) ¡

                                    Xin Phật từ gia hộ

                                    Lòng con như đại dương

                                    Đầy ắp những tình thương

                                    Dành cho muôn cầm thú

                                    Chim trời đang tung cánh

                                    Từng đàn đi về xa

                                    Hoặc chen chúc lá hoa

                                    Tìm thức ăn vất vả

                                    Thú hoang trong rừng thẳm

                                    Trú ẩn trong hang sâu

                                    Hoặc bờ bụi cành cao

                                    Cả một đời ngây dại

                                    Cá tôm dưới sông biển

                                    Từng giây phút tìm mồi

                                    Sống cực khổ nổi trôi

                                    Đoạt lẫn nhau sự sống

                                    Xin lòng con thương hết

                                    Mong muôn loài vượt lên

                                    Khỏi thân phận thấp hèn

                                    Để có ngày giác ngộ

                               Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) ¡

                                    Rồi những người đã chết

                                    Chưa có chỗ đi về

                                    Còn vất vưởng sơn khê

                                    Đầu đường hay cuối ngõ

                                    Những vong linh từ trước

                                    Khi sống rất nghĩa tình

                                    Vì nước quên thân mình

                                    Một tấm lòng trung hiếu

                                    Cũng có những vong linh

                                    Đã sống rất sai lầm

                                    Không tìm thấy thiện tâm

                                    Chỉ gây ra đau khổ

                                    Có vong linh u tối

                                    Vì tâm thức si mê

                                    Lòng ích kỷ nặng nề

                                    Chết rồi còn hung ác

                                    Nguyện lòng con soi mãi

                                    Tất cả các vong linh

                                    Bằng nguyện lực từ bi

                                    Cho vong linh an lạc

                                Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) O

                                    Nguyện tất cả muôn loài

                                    Biết yêu quý lẫn nhau

                                    Đừng gây cảnh khổ đau

                                    Để kéo theo oan trái

                                    Ai cũng biết phòng hộ

                                    Những ý niệm của mình

                                    Tránh xúc não chúng sinh

                                    Bởi ác tâm hung bạo

                                    Trên đường đời vạn nẻo

                                    Gặp nhau kết duyên lành

                                    Trong tử tế hân hoan

                                    Bằng yêu thương giúp đỡ

                                    Người với người yêu mến

                                    Người thương người từ bi

                                    Dòng luân hồi cùng đi

                                    Bớt được nhiều nỗi khổ

                                    Pháp Giới là vô ngã

                                    Pháp Giới là tình thương

                                    Lòng từ trải muôn phương

                                    Tâm bồ đề vô thượng

                             Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (3 lần, 3 lạy)

 

                                  CẦU SIÊU CHO ANH HÙNG – LIỆT SĨ

                                    Nhớ thủa trước lên đường chiến đấu

                                    Vì non sông yêu dấu thiêng liêng

                                    Quên đi cuộc sống tư riêng

                                    Trái tim lý tưởng che nghiêng đất trời. O

                                    Giờ xuất trận vang lời thề nặng

                                    Lòng trung thành son sắt không phai

                                    Sá chi nguy hiểm chông gai

                                    Tình yêu Tổ quốc chí trai hào hùng. O

                                    Đường chiến đấu vô cùng gian khổ

                                    Mà kẻ thù vô số mưu đồ

                                    Đạn bom nào có thân sơ

                                    Máu xương đổ xuống bây giờ hiển linh. O

                                    Rồi đất nước hòa bình thống nhất

                                    Bao nhiêu năm tất bật dựng xây

                                    Các anh vẫn ở lại đây

                                    Ngắm nhìn sông núi, vui lây đồng bào

                                    Tình nghĩa đó làm sao bày tỏ

                                    Đền ơn anh còn có tấm lòng

                                    Hướng về Phật Pháp mênh mông

                                    Những mong anh sẽ mở lòng kính tin. O

                                    Cầu Chư Phật hiển linh tế độ

                                    Đưa các anh xa khổ về vui

                                    Trải lòng thương khắp nơi nơi

                                    Từ bi vô lượng đất trời chuyển theo

                                    Tôn kính Phật là điều thứ nhất

                                    Công đức lành vượt bậc trên đời

                                    Thắng duyên còn mãi không thôi

                                    Cội cây giác ngộ gieo rồi sẽ lên. O

                                    Xin quỳ xuống dưới chân Đức Phật

                                    Dâng lên người chân thật cõi lòng

                                    Theo Người muôn núi ngàn sông

                                    Tu hành đến lúc tâm đồng Như Lai. O

                                    Điều kế tiếp gửi bay khắp chốn

                                    Tình thương yêu biển rộng trời cao

                                    Mong sao ai cũng thương nhau

                                    Chiến tranh sẽ hết hận thù sẽ tan

                                    Giữa nhân thế muôn vàn đau khổ

                                    Lòng ghét ganh làm khổ nhiều thêm

                                    Từ bi dòng suối êm đềm

                                    Tắt đi ngọn lửa tị hiềm đắng cay. O

                                    Việc kế tiếp tràn đầy Phật Pháp

                                    Xin dốc lòng thâm nhập chuyên sâu

                                    Học theo đạo lý nhiệm mầu

                                    Hướng về Vô ngã, tin vào Nghiệp duyên

                                    Tứ Diệu Đế diệu huyền uyên áo

                                    Bát Chánh đường soi thấu Niết Bàn

                                    Chuyện đời hết hợp rồi tan

                                    Gắng công thiền định, bình an cõi lòng

                                    Xem vạn hữu, như không như có

                                    Thấy thân mình, như gió như sương

                                    Tâm này thay đổi Vô thường

                                    Chẳng còn gì để ghét thương, hẹp hòi

                                    Cánh giới đó lòng thôi vương vấn

                                    Trọn tâm thành theo Phật tu hành

                                    Lắng nghe bài kệ câu kinh

                                    Rèn tâm sửa tính tạo thành phước duyên. O

                                    Khi chờ đợi vượt lên cõi khác

                                    Vẫn siêng năng tạo tác nghiệp lành

                                    Giữ gìn thôn xóm an ninh

                                    Hộ trì chiến sĩ đường hành quân xa

                                    Vì yêu quý quốc gia dân tộc

                                    Chặn những điều ác độc lan tràn

                                    Không cho kẻ xấu hoành hành

                                    Giúp cho người tốt đấu tranh cứu đời. O

                                    Ngày nào đó phước trời đã đủ

                                    Rời cõi này về chỗ cao hơn

                                    Chung quanh Bồ Tát ân cần

                                    Dắt dìu dạy dỗ nghìn lần thẳm sâu

                                    Nên đạo hạnh bền lâu vững chắc

                                    Sẽ dần dần chứng đắc cao siêu

                                    Nói sao cho hết những điều

                                    Một khi bản ngã biến tiêu chẳng còn. O

                                    Từ bi tỏa mênh mông nghìn cõi

                                    Trí tuệ trùm tam giới bao la

                                    Mười Phương đâu cũng là nhà

                                    Độ cho vạn loài thoát ra luân hồi. O

                                    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O

 

                                 LẠY PHẬT QUY Y CHO HƯƠNG LINH

Thầy chủ lễ xướng:

                                    Hương linh các anh hùng liệt sĩ

Đại chúng hòa theo:

                                    Chí thành đảnh lễ Mười Phương Phật

                                    Trí tuệ từ bi che khắp nơi

                                    Công đức thần oai trùm ba cõi

                                    Cha lành Thầy dạy cả trời người

                                    Hương linh với trọn lòng tôn kính

                                    Muôn kiếp ngàn đời nguyện Quy Y

                                    Thân tâm từ đây cúng dường Phật

                                    Vâng theo Chánh Pháp để tu trì.

                             Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy). O

                             Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy). O

                             Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) O

                             Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (1 lạy) O

                             Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (1 lạy) O

                             Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát (1 lạy) O

             Nam Mô Mười Phương Tất Cả Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng (1 lạy) O

Tụng tiếp:

                                    Quy y Phật rồi, quy y Pháp

                                    Lời dạy sâu mầu của Như Lai

                                    Khiến người lìa mê và thoát khổ

                                    Chân lý muôn đời không đổi thay

                                    Hương linh từ đây tôn kính Pháp

                                    Trì tụng, khắc ghi để thực hành

                                    Và nguyện ngàn sau muôn kiếp tới

                                    Pháp lành đem độ khắp nơi nơi.

        Nam Mô Phật Đà Vô Lượng Vô Biên Chánh Pháp (1 lạy) O

        Nam Mô Tam Thế Như Lai Tứ Diệu Đế Kinh (1 lạy) O

        Nam Mô Tam Thế Như Lai Bát Chánh Đạo Kinh (1 lạy) O

        Nam Mô Mười Phương Chư Phật Tứ Vô Lượng Tâm Kinh (1 lạy) O

       Nam Mô Mười Phương Chư Phật Vô Ngã Tối Thắng Kinh (1 lạy) O

       Nam Mô Mười Phương Chư Phật Bát Nhã Siêu Việt Kinh (1 lạy) O

       Nam Mô Mười Phương Hiền Thánh lưu truyền Chân Chính Giáo Ngôn (1 lạy) O

Tụng tiếp:

                                    Quy y Pháp rồi quy y Tăng

                                    Những vị xuất gia hành đúng pháp

                                    Thay Phật giáo hóa giữa cuộc đời

                                    Trí tuệ từ bi như trăng tổ

                                    Hương linh từ đây tôn kính Tăng

                                    Thường theo các chùa để nghe Pháp

                                    Âm thầm ủng hộ chốn già lam

                                    Yên ổn tu hành không chướng nạn.

                        Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Đại Thánh Tăng (1 lạy) O

                        Nam Mô Xá Lợi Phất Đại Thánh Tăng (1 lạy) O

                        Nam Mô Mục Kiền Liên Đại Thánh Tăng (1 lạy) O

                        Nam Mô A Nan Đà Đại Thánh Tăng (1 lạy) O

                        Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư (1 lạy) O

                        Nam Mô Điều Ngự Giác Hoàng Tổ Sư (1 lạy) O

                        Nam Mô Hư Vân Đại Lão Thiền Sư (1 lạy) O

                        Nam Mô Thập Phương Tam Thế Hiền Thánh Tăng (1 lạy) O

 

                                                 PHỤC NGUYỆN

                        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                        Đàn tràng nghiêm tịnh, trời đất khai hoa

                        Nguyện lực sâu xa, vang rền khắp chốn

                        Ngưỡng mong ân Phật, phổ độ vô lường

                        Thần lực phi thường, đến từng sinh chúng.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chư tôn đức Tăng Ni, cùng Phật tử thành tâm thiệt lập đàn tràng, hiến cúng vật thực, phúng tụng kinh văn, cầu siêu cho hương linh anh hùng liệt sĩ nơi đây.

Nguyện Chư Bồ Tát và Chư Phật tiếp dẫn chư hương linh thoát khỏi sự ràng buộc của hoàn cảnh và được sinh về nơi cảnh giới an lành. O

Ngưỡng nguyện các anh linh hoan hỷ thọ dụng vật thực, lắng nghe pháp âm, phát tâm quy y Tam Bảo, hết lòng bảo vệ Tổ quốc và đạo pháp mãi trường tồn, phò trì cho những người đang sống làm được mọi điều tốt lành trong việc dựng xây và giữ gìn đất nước.

Cũng xin nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, mọi nhà no ấm, mưa gió thuận hòa, tất cả cùng tinh tấn tu hành để trọn thành Phật đạo. O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

 

                                                    TAM TỰ QUY Y

Tự Quy Y Phật: nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô thượng (1 lạy) O

Tự Quy Y Pháp: nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển (1 lạy) O

Tự Quy Y Tăng: nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau (1 lạy) O