Nghi thức cúng thí thực tại nhà linh

1639

(Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng)

Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

Từ tâm thương khắp chúng sanh

Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra

Thỉnh mời trên dưới gần xa

Hương linh tất cả đến mà thọ trai

Hướng về giáo pháp Như Lai

Quy y tu tập ngày mai an lành.   O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc.   O

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

           THỈNH HỘ PHÁP

NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH

Kính lạy mười phương Phật

Kính lạy mười phương Pháp

Kính lạy mười phương Tăng

Cúi xin chư hộ Pháp

Cùng chư vị Thiện Thần

Thường thủ hộ già lam

Hãy thương tưởng chúng sinh

Mà thọ trì nhiếp hóa

Nay chúng con triệu thỉnh

Hương linh ở các nơi

Về tu tập tại chùa

Được nghe kinh thọ thực

Xin chư vị Hộ Pháp

Dạy dỗ các hương linh

Tuân thủ các giới điều

Sống trong vòng khuôn phép

 

Dạy hương linh điều thiện

Tin Nhân Quả – Nghiệp duyên

Rõ báo ứng công bình

Nên không làm điều ác

Dạy hương linh ích kỷ

Là gốc của khổ sầu

Chỉ nên sống vị tha

Để vượt ra đau khổ

Dạy hương linh kín đáo

Không bộc lộ hình hài

Làm người khác động tâm

Kẻo bị nhiều khổ báo

Hương linh không xâm nhập

Vào thân của mọi người

Làm rối loạn cuộc đời

Kiếp sau thành điên loạn

Dạy hương linh công quả

Bằng cách giữ cho chùa

Được bình an tu tập

Cúi xin chư Hộ Pháp

Nhiếp hóa các hương linh

Để họ được tiến tu

Đến một ngày siêu thoát

Nam Mô Nhiếp Hóa Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

 

ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

Nam Mô Mười Phương Phật

Nam Mô Mười Phương Pháp

Nam Mô Mười Phương Tăng.  O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  O

Xin từ bi gia hộ

Cho hương linh quanh đây

Về nghe kinh thọ thực

Rồi Quy Y siêu thoát.

Nguyện những thức ăn này

Đầy khắp cả hư không

Khiến vô số hữu tình

Được ấm no đầy đủ

Nguyện những thức ăn này

Rất thơm lành ngon ngọt

Khiến cho các hương linh

Được an vui sung sướng.   O

Nguyện cho các hương linh

Khi hưởng thức ăn này

Được thấm nhuần Phật ân

Hướng tâm về Phật pháp.

Nguyện cho các hương linh

Biết tôn kính Phật Đà

Chư Bồ Tát từ bi

Chư Thánh Tăng giác ngộ.   O

Nguyện cho các hương linh

Biết thương yêu muôn loài

Thường giúp đỡ mọi người

Được an vui tốt đẹp  

Hương linh sống hiền lành

Không gây tổn hại ai

Không gây nên sợ hãi

Hoặc những điều tai họa

Từ bỏ tâm hẹp hòi

Những ganh ghét hơn thua

Những ác độc hận thù

Nhỏ nhoi và ích kỷ.   O

Biết sống đời thanh bai

Không chìm đắm vào trong

Những lạc thú tầm thường

Rượu chè và tính dục

Hương linh không tham lam

Không muốn nhiều cho mình

Biết nghĩ đến chúng sinh

Để nhường cơm sẻ áo

Hương linh không nóng giận

Biết điềm tĩnh an hòa

Dù gặp cảnh khó khăn

Vẫn an nhiên tự tại

Hương linh không tự cao

Nghĩ mình là thấp hèn

Nên tôn trọng mọi người

Và gắng công tu tập.   O

Xin Chư Phật xót thương

Khiến các hương linh này

Thoát được nghiệp oan khiên

Sinh về nơi cõi Phật

Hương linh sẽ phát tâm

Đến Vô Thượng Bồ Đề

Nguyện độ khắp chúng sinh

Cùng lên ngôi Chánh Giác.  O

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần)  O

 

PHỤC NGUYỆN 1 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát.   O

Chứng minh và phục nguyện.   O

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện.   O

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)   O

Năm tháng phù sanh dệt kiếp người

Cuộc đời như thể áng mây trôi

Buông tay nhẹ gót về theo Phật

Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời.   O

Hoặc:

Trăm năm còn có gì đâu

Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly

Hướng về giáo pháp từ bi

Con đường giải thoát bước đi đến cùng.   O

Hoặc

Ba cõi luân hồi thật thảm thương

Sanh sanh tử tử khổ vô lường

Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng

Quy y Tam Bảo thoát tam đồ

Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến

Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận.   O

Hoặc

Gặp nhau rồi phải chia tay

Am dương hai ngã xưa nay ở đời

Hướng về Phật Pháp tuyệt vời

Tu thân hành thiện cho đời an vui.   O

Hoặc

Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

Đời là bể khổ mênh mông

Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân.   O

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.   O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

 

PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát.   O

Chứng minh và phục nguyện.   O

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)   O

Đời người khác thể phù du

Sớm còn tối mất công phu lỡ làng

Nếu không sớm biết hồi đầu

Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu.   O

Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thànhPhật Đạo.   O

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.  O

 

PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát

Chứng minh và phục nguyện

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)

Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành.

Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành.

Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành.

Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ

Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn.

Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác.   O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   O

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật:

nguyện cho chúng sinh,

hiểu sâu đạo cả,

phát tâm vô thượng.  (1 lạy)   O

 

Tự quy y Pháp:

nguyện cho chúng sinh,

thấu rõ kinh tạng,

trí tuệ như biển.  (1 lạy)   O

 

Tự quy y Tăng:

nguyện cho chúng sinh,

tâm ý hòa hợp,

biết thương mến nhau.  (1 lạy)   O

 

___˜]™___