Sám cầu siêu cho thú sát sinh lấy thịt

1603

(nên tụng tại các lò giết mổ)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát

Nam Mô Cai Quản Thế Giới Chư Thiên Bồ Tát

 

Con cúi lạy Mười Phương Chư Phật

Chư Thánh Hiền lòng rất nhân từ

 Khắp trong vũ trụ thái hư

Chúng sinh nỗi khổ nhiều như biển ngàn

 

Nay chứng kiến thú đang bị giết

bước đường cùng chẳng biết kêu than

nhiều con nước mắt rụa ràn

nỗi đau cắt thịt nát tan cả lòng

Âu cũng chỉ xoay vòng trả nghiệp

rất nhiều đời nhiều kiếp nợ nhau

máu xương, nỗi khổ, niềm đau

đã vay thì phải đối đầu trả thôi

Nhưng ai chẳng bồi hồi thương xót

khi đứng nhìn cảnh gọt cắt đâm

cơn đau xé nát thân tâm

hồn lìa khỏi xác còn ngâm nỗi hờn

Ở cõi chết từng cơn đau đớn

vẫn dày vò thấu tận u minh

chết chưa phải hết tội tình

nỗi đau đày đọa chúng sinh chẳng dừng

Trong đau đớn không ngừng thù hận

oán thù này vô tận đời sau

thành niềm độc ác dài lâu

sau này trở lại cắt đầu lột da

Ôi oan trái bao giờ mới hết

nếu lòng còn nối kết oán thù

giết qua giết lại thiên thu

hành tinh thành chỗ trả thù lẫn nhau

Con lạy Phật nguyện cầu tha thiết

cho chúng sinh được chết không đau

để không thù hận với nhau

để không trở lại tìm nhau trả thù

Cầu ơn Phật cho dù bỏ xác

chúng sinh về theo các bóng chùa

sớm hôm nghe tiếng kinh đưa

nhờ thần lực Phật nghiệp xưa xóa dần

Nhờ Phật lực tinh thần khai mở

màn vô minh như vỡ tan ra

hiểu rằng nhân quả sâu xa

trả vay vay trả thật là công minh

Tuy còn vướng vong linh cầm thú

nhưng cõi lòng an trú tính người

một lòng kính Phật đời đời

trải lòng thương hết muôn nơi mọi loài

Xin nghiệp cũ nguôi ngoai xóa sạch

để chúng sinh bỏ ách súc sinh

tiến nhanh trên bước tâm linh

nương theo tăng chúng yên bình tiến tu

Rồi nhìn lại thân như cỏ lá

thịt xương kia ai đã lấy ăn

xem như đã có một lần

tặng người một chút nghĩa ân trong đời

Giờ chỉ có những lời đạo lý

mà Như Lai đã chỉ dạy ra

mới là quý giá bao la

mới là bờ bến hiền hòa thanh cao

Xin pháp giới nơi nào cũng thế

cầu chúng sinh bảo vệ cho nhau

thoát ra khỏi những khổ đau

đưa nhau về đến đạo mầu an vui

Nam Mô Độ Nhất Thiết Thảm Tử Chúng Sinh Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)